Pragniemy podzielić się radosną nowiną: Fundacja ARTS dołączyła do sieci polskich i polonijnych Archiwów Społecznych skupionych wokół Centrum Archiwistyki Społecznej (CAS). Od teraz nasze lokalne zasoby dziedzictwa możemy wspólnie gromadzić i promować w OSA – Otwartym Systemie Archiwizacji.

Centrum Archiwistyki Społecznej (CAS) to nowopowstała instytucja kultury powołana przez Fundację Ośrodka KARTA oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją CAS jest wspieranie archiwów społecznych w zabezpieczaniu i upowszechnianiu zbiorów (m.in. poprzez oferowanie darmowych narzędzi technologicznych i szkoleniowe wsparcie metodyczne), rozwijanie sieci ich współpracy i popularyzacja idei archiwistyki społecznej.

Archiwa społeczne powstają w efekcie celowej oddolnej działalności obywatelskiej i tworzone są siłami lokalnej społeczności. Ich główną misją jest aktywne działanie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, a celem – pozyskiwanie, zabezpieczanie, przechowywanie, opracowanie i udostępnianie materiałów (dokumentowych, ikonograficznych, audiowizualnych) wchodzących w skład niepaństwowego zasobu archiwalnego. AS-y rodzą się oddolnie m.in. po to aby dokumentować
te aspekty historii i dziedzictwa, które wykraczają poza zakres zainteresowań archiwów państwowych, m.in. tradycje wspólnot regionalnych, historię lokalną, losy tzw. zwykłych ludzi, historię organizacji pozarządowych, czy historię niezależnego życia artystycznego. Działajmy lokalnie na rzecz spuścizny najbliższej naszemu sercu poprzez tworzenie własnych lokalnych tematycznych archiwów społecznych!