Misją Fundacji jest poprawa jakości życia w społecznościach lokalnych – w stronę lokalnego wellbeing poprzez wsparcie miejscowych organizacji obywatelskich i liderów oraz szeroko rozumiana ochrona dziedzictwa materialnego, niematerialnego i naturalnego regionu w działaniu tj. wraz z samymi społecznościami. Realizowana ma być przy aktywnym współudziale we współtworzeniu polityk publicznych, tworzeniu partnerstw, uczestnictwie w sieciach tematycznych i ustawicznym kształceniu kadry Fundacji na rzecz dostępności i rozwoju wielowymiarowej współpracy międzysektorowej i międzynarodowej.WSPIERAMY społeczność lokalną oraz wzmacniamy struktury NGO w regionie poprzez programy grantowe: Działaj Lokalnie, a także poprzez poradnictwo w zakresie aplikowania o granty.REALIZUJEMY własne projekty, programy i kampanie edukacyjne oraz programy dla różnych grup społecznych m.in. młodzieży, seniorów.STAWIAMY SOBIE WYZWANIA – szukamy nowych pomysłów, podejmujemy nowe przedsięwzięcia mające na celu rozwiązywanie lokalnych problemów. Podejmujemy się działań, które mają konkretne przełożenie na rzeczywistość.EDUKUJEMY I DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ – prowadzimy szkolenia, warsztaty, spotkania konsultacyjne. Edukujemy różne grupy, m.in. z zakresu NGO, promocji i ochrony zdrowia, środowiska oraz dziedzictwa kulturowego. Organizujemy kursy dla młodzieży. Podnosimy kompetencje przedstawicieli III-ciego sektora w regionie zarówno wśród kadry Fundacji, jak i osób współpracujących z nią w ramach wolontariatu. Nasi eksperci posiadają duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków, tworzeniu dokumentów oraz realizowaniu projektów społecznych, kulturalnych i badawczych o wysokich budżetach.INICJUJEMY – mamy świadomość jak ważna jest oddolna inicjatywa – za cel stawiamy sobie pobudzanie do działania społeczności lokalnych.POMAGAMY ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM – promujemy i wspieramy struktury NGO w regionie. Realizujemy konkursy grantowe i finansowo wspieramy najciekawsze inicjatywy.RÓWNAMY SZANSE poprzez działalność non-profit oraz animację życia społecznego i kulturalnego. Nasze programy kierujemy do tzw. zwykłych ludzi, którzy chcą coś zrobić.PROMUJEMY dorobek twórców, artystów, rękodzielników i rzemieślników z regionu Ziemi Myślenickiej. Dążymy do zachowania go dla przyszłych pokoleń.WSPÓŁDZIAŁAMY – do prowadzenia wszelkich działań zawsze szukamy sojuszników/partnerów: grup nieformalnych, lokalnych i ponadlokalnych instytucji, organizacji, przedsiębiorców.INFORMUJEMY poprzez różne media m.in. stronę internetową, media społecznościowe oraz mailing o najważniejszych wydarzeniach i naszych działaniach.WSPÓŁPRACUJEMY Z INSTYTUCJAMI – przygotowujemy i realizujemy projekty z chętnymi do współpracy podmiotami różnego szczebla: gminnymi, powiatowymi, regionalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi otwartymi na szeroko pojęte innowacje społeczne.OTWIERAMY SIĘ – jesteśmy chętni do współpracy oraz wymiany doświadczeń. Mamy nadzieję, że uda nam się zarażać inspiracją i chęcią do działania.