WSPIERAMY ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH OPARTY NA ŚWIADOMOŚCI KULTUROWEJ, POCZUCIU TOŻSAMOŚCI I ROZPOZNANIU WŁASNEGO DZIEDZICTWA

TWOJE/MOJE, NASZE/WASZE DZIEDZICTWO W DZIAŁANIU


 • ZAPEWNIAMY wyjątkowe doświadczenia związane z byciem badaczami i archiwistami własnego dziedzictwa
 • TWORZYMY własne narzędzia do archiwizacji “dziedzictwa” EtnoStoria
 • KOOPERUJEMY – WSPIERAMY społeczność lokalną oraz wzmacniamy struktury NGO w regionie poprzez programy wspierające i grantowe: K-ORSO, Działaj Lokalnie, FIO – Małopolska Lokalnie a także poprzez poradnictwo w zakresie aplikowania o granty.
 • EDUKUJEMY I DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ – prowadzimy szkolenia, warsztaty, spotkania konsultacyjne. Edukujemy różne grupy, m.in. z zakresu NGO oraz dziedzictwa kulturowego. Organizujemy kursy dla młodzieży. Podnosimy kompetencje przedstawicieli III-ciego sektora w regionie zarówno wśród kadry Fundacji, jak i osób współpracujących z nią w ramach wolontariatu. Nasi eksperci posiadają duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków, tworzeniu dokumentów oraz realizowaniu projektów społecznych, kulturalnych i badawczych o wysokich budżetach.
 • INICJUJEMY – mamy świadomość jak ważna jest oddolna inicjatywa – za cel stawiamy sobie pobudzanie do działania społeczności lokalnych.
 • PROMUJEMY dorobek twórców, artystów, rękodzielników i rzemieślników. Dążymy do zachowania go dla przyszłych pokoleń.
 • KOOPERUJEMY – WSPÓŁDZIAŁAMY – do prowadzenia wszelkich działań zawsze szukamy sojuszników/partnerów: grup nieformalnych, lokalnych i ponadlokalnych instytucji, organizacji (polskich i zagranicznych), przedsiębiorców.
 • INFORMUJEMY poprzez różne media m.in. stronę internetową, media społecznościowe oraz mailing o najważniejszych wydarzeniach i naszych działaniach.
 • KOOPERUJEMY – WSPÓŁPRACUJEMY Z INSTYTUCJAMI – przygotowujemy i realizujemy projekty z chętnymi do współpracy podmiotami różnego szczebla: gminnymi, powiatowymi, regionalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi otwartymi na szeroko pojęte innowacje społeczne.
 • STAWIAMY SOBIE WYZWANIA – szukamy nowych pomysłów, podejmujemy nowe przedsięwzięcia. Podejmujemy się działań, które mają konkretne przełożenie na rzeczywistość.
 • KOOPERUJMY WSPÓŁPRACUJMY I WYMIENIAJMY DOŚWIADCZENIA