Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS powstała w 2009 roku.
Cele Fundacji:
– podniesienie świadomości i odpowiedzialności społecznej w zakresie zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego jako wyznacznika tożsamości i potencjału prorozwojowego oraz historycznych powiązań między Polską a Europą
– stała współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz instytucjami kultury i instytucjami społecznymi
– działalność badawcza, edukacyjna, promocyjna i animacyjna na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wielowymiarowej współpracy międzysektorowej (budowanie sieci)
– poprawa jakości życia w społecznościach lokalnych – w stronę lokalnego wellbeing
– współtworzenie innowacyjnych rozwiązań w zachowaniu kapitału dziedzictwa oraz produktywne, adaptacyjne wykorzystywanie zasobów regionalnych
– działalność wspomagająca doradczo, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo: organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Fundacja ARTS prowadzi działania na rzecz obywateli oraz promuje przede wszystkim dziedzictwo regionalne. Tworzone są partnerstwa do realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz współtworzenia polityk publicznych (lobbowanie na rzecz nowych rozwiązań prawnych w ramach zadań, konkursów Województwa Małopolskiego, Powiatu Myślenickiego).
Działalność ciągła wspierana działalnością projektową podąża zatem w dwóch głównych kierunkach: wsparcia lokalnego organizacji obywatelskich i liderów oraz szeroko rozumianej ochrony dziedzictwa materialnego, niematerialnego i naturalnego regionu. Realizowane jest to m.in. poprzez: program grantowy „Działaj Lokalnie” na terenie powiatu myślenickiego, organizację szkoleń z zakresu funkcjonowania NGO, nowych technologii i podnoszenia kompetencji młodych liderów (we współpracy z firmą State Street oraz w ramach Kooperatywnego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego). Współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa rozwijana jest również z podmiotami zagranicznymi m.in. Charytatywną Fundacją “Serce” (Bendery – Okręg Naddniestrza (Mołdawia), Bjerringbro Gymnastic Forening w Bjerringbro (Dania). Obecnie trwają negocjacje do włączenia Fundacji do sieci World Art Foundations.
Przedstawiciele Fundacji uczestniczą w sieciach tematycznych w ramach programów polskich i międzynarodowych (m.in. Nowe Technologie Lokalnie, Sieć Lokalnych Doradców Fimango, Liderzy PAFW, International Organization of Folk Art IOV World, International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts (CIOFF), Association of Critical Heritage Studies, Intangible Heritage Researchers Network, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Obserwatorium Żywej Kultury).
Programy grantowe:
Działalność ciągła od 2013 roku jako OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE (Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności). Zrealizowano siedem konkursów grantowych na terenie powiatu myślenickiego, przyznano 86 dotacji o wartości 454 000 zł. Fundacja w ramach programu współpracuje z samorządami w zakresie prowadzenia działań promocyjnych konkursów, szkoleń, warsztatów i konsultacji, regrantingu.
W latach 2014-2019 Fundacja była jednym z Operatorów FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Następnie jako organizacja liderska FIO Małopolska Lokalnie – Południe w ramach środków Narodowego Instytutu Wolności. Fundacja od 2014 roku zorganizowała 6 konkursów grantowych, dofinansowano 175 projektów na łączna kwotę ok. 900 000 zł. Łączny budżet projektu to 1 300 000 zł.
Programy wspierające organizacje obywatelskie:
MARSZAŁKOWSKI OŚRODEK ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO – MORSO (2018): Do zadań ośrodka należało prowadzenie działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, stały monitoring potrzeb organizacji pozarządowych w subregionie oraz świadczenie wieloaspektowego poradnictwa i doradztwa dla NGO i grup nieformalnych. Obecnie Fundacja prowadzi działania Ośrodka z funduszów własnych oraz przy społecznym zaangażowaniu jej pracowników przyjmując nazwę K-ORSO czyli Kooperatywny-Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
WIEDZIEĆ BY MÓC (2010): projekt wzmacniający kompetencje przedstawicieli fundacji, jak i partnerów. W ramach działań wypracowano kluczowe obszary działań i strategię organizacji na kilka lat, która systematycznie jest ewaluowana.
Programy sieciujące:
NASZ START Z FUNDACJĄ ARTS I STATE STREET (od 2015-obecnie): finansowany przez Bostońską fundację State Street, uczestnicy biorą udział w szkoleniach  w zakresie: podnoszenia kompetencji komputerowych i językowych, autoprezentacji, projektowych.
KALEJDOSKOP PARTNERSTWA (2016-2018): Celem projektu partnerskiego było skoordynowanie działań podmiotów III sektora gmin Myślenice i Dobczyce, stworzenie narzędzi (Kawiarenki Obywatelskie, Fundusz Stypendialny), które pozwoliły na wzmocnienie partnerów, zwiększenie widoczności ich działań, poprawę współpracy i komunikacji. W ramach tego programu zrealizowano 18 inicjatyw lokalnych.
Programu RITA (2017): projekt KUŹNIA LIDERÓW KULTURY, wizyta studyjna w Mołdawii (okręg Naddniestrza – Bendery) sieciująca organizacje polsko-naddniestrzańskie.
WSPARCIE OSÓB W PODESZŁYM WIEKU W INTEGRACJI Z MŁODZIEŻĄ (2016-2018): poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia – klubów samopomocy w sołectwach. Zadanie było finansowane ze środków Gminy Wiśniowa oraz Wojewody Małopolskiego.
BUDOWANIE SIECI WSPÓŁPRACY NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POWIATU MYŚLENICKIEGO (2012-2013): współfinansowany w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Cel: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w tworzenie, realizację i ocenę polityk publicznych w powiecie. Projekt realizowany był we współpracy z Starostwem Powiatowym oraz Bjerringbro Gymnastic Forening z Dani.
Działania wspierające działalność obywatelską kierowane są do: nowopowstających i działających lokalnie organizacji pozarządowych: stowarzyszeń zwykłych, rejestrowych, fundacji, czy grup nieformalnych, oraz jednostek samorządu terytorialnego współpracujących w zakresie inicjatyw lokalnych z ich mieszkańcami w celu: wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej (konkurs ofert, zlecanie zadań itp.), wdrażania rozwiązań partycypacyjnych, czyli współdecydowanie (dzielenie się władzą) i współdziałanie (dzielenie się pracą) samorządów z obywatelami w zarządzaniu sprawami społeczności, których są członkami (stosowanie klauzul społecznych w postępowaniach z zakresu prawa zamówień publicznych, współtworzenie obligatoryjnych programów współpracy z organizacjami publicznymi, udostępnianie mienia gmin, powiatów na np. siedzibę NGO, miejsce realizacji działań, tworzenie rad działalności pożytku publicznego itp.), wypracowywanie, realizacja i zapewnienie ciągłości działań w ramach programów wspierających lokalną aktywność np. regranting.
Projekty z zakresu ochrony dziedzictwa:
Fundacja realizuje projekty artystyczne, animacyjne i badawcze aktywizujące społeczność lokalną w zakresie szeroko pojętej ochrony dziedzictwa kulturowego regionu (materialnego, niematerialnego i naturalnego).
Działalność ciągła i projektowa:
Z CIENIA DO ISTNIENIA (2009) – dofinansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach programu zostały zrealizowane spotkania z artystami ludowymi mające na celu filmowe i fotograficzne dokumentowanie ich dorobku. Do tej pory zrealizowano 14 galerii internetowych.
CZARY MARY ŚWIAT JEST STARY (2013-2014) – dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Młodzież w działaniu”. W ramach programu powstał m.in. amatorski film oparty na motywach ludowych pt.: „Wesele utopców” (film w polskiej i angielskiej wersji językowej).
WIŚNIOWSKO GODKA. JĘZYKOWE DZIEDZICTWO WIŚNIOWEJ (2017-2018) – 2 edycje. Partnerstwo z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Wiśniowej (GOKiS Wiśniowa) oraz Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. M. Karasia dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. W ramach projektów powstał m.in. słownik gwary wiśniowskiej (drukowany i interaktywny – internetowy).
WIŚNIOWSKI JARMARK RZEMIOSŁ I ZAWODÓW TRADYCYJNYCH – LOKALNA TRADYCJA W DZIAŁANIU (2018-2019): dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dwuletni projekt badawczo-animacyjny zainicjowany przez przedstawicieli lokalnej społeczności. Organizatorem projektu był GOKiS w Wiśniowej a głównym partnerem Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Ponadto partnerami byli m.in. Gmina Wiśniowa, Fundacja ARTS i Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. W ramach projektu powstała m.in. monografia Handmade in Wiśniowa (forma drukowana i elektroniczna), film – dokument etnograficzny Handmade in Wiśniowa, spoty promujące projekt oraz interaktywna strona internetowa – zalążek lokalnego wiśniowskiego archiwum społecznego.
Programy z zakresu ochrony i zarządzania dziedzictwem kierowane są do: podmiotów indywidualnych i zbiorowych, do różnorodnych członków społeczności lokalnych, praktyków tj. bezpośrednich depozytariuszy dziedzictwa, twórców oraz animatorów, regionalistów działających na rzecz dziedzictwa swojego regionu; tzw. organizacji dziedzictwa różnych sektorów (instytucji kultury, społecznych, stowarzyszeń, kół regionalnych, fundacji, zespołów, organizacji turystycznych, artystycznych, lokalnych przedsiębiorców oraz formalnych i poza formalnych podmiotów edukacyjnych, organizacji mniejszości etnicznych i narodowych, związków wyznaniowych itd.).  
 Udział w tworzeniu polityk publicznych:
Przedstawiciele Fundacji wybierani byli do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (2012-2014 oraz 2015-2018),
Rady Działalności Pożytku Publicznego przy MKiDN (2015-2018).
Przedstawiciele Fundacji biorą aktywny udział w tworzeniu dokumentów strategicznych oraz ich wdrażaniu, są członkami komisji konkursowych. Za sprawą Fundacji wprowadzono w regionie nowe rozwiązania prawne (m.in. konkurs na regranting w 4 gminach i na „wkład własny” w UMWM).