FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS, POWOŁANA AKTEM NOTARIALNYM, POWSTAŁA W 2008 ROKU
THE FOUNDATION FOR ART, ADVENTURE AND PLEASURE ARTS WAS ESTABLISHED IN 2008
 
CELE FUNDACJI OKREŚLA JEJ STATUT 
THE FOUNDATION'S OBJECTIVES ARE DEFINED IN ITS STATUTES

Statute of “ARTS” – Foundation for the Arts, Adventure and Pleasures

Statut Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

 

MAPA DZIAŁAŃ

– PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO JAKO WYZNACZNIKA TOŻSAMOŚCI I POTENCJAŁU PROROZWOJOWEGO ORAZ HISTORYCZNYCH POWIĄZAŃ MIĘDZY POLSKĄ A EUROPĄ

– DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA, EDUKACYJNA, PROMOCYJNA I ANIMACYJNA NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ WIELOWYMIAROWEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ (BUDOWANIE SIECI)

– WSPÓŁTWORZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W ZACHOWANIU KAPITAŁU DZIEDZICTWA ORAZ PRODUKTYWNE, ADAPTACYJNE WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW REGIONALNYCH

– DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA DORADCZO, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE I FINANSOWO: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIAŁAJĄCE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

– TWORZENIE PARTNERSTW (KOOPEROWANIE)

 

ACTION MAP

 

– RAISING AWARENESS AND SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE FIELD OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE RESOURCES AS A DETERMINANT OF IDENTITY AND PRO-DEVELOPMENT POTENTIAL AS WELL AS HISTORICAL TIES BETWEEN POLAND AND EUROPE

– RESEARCH, EDUCATION, PROMOTION AND ANIMATION ACTIVITIES FOR THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY AND MULTIDIMENSIONAL INTER-SECTOR COOPERATION (NETWORK BUILDING)

– CO-CREATION OF INNOVATIVE SOLUTIONS IN THE PRESERVATION OF HERITAGE CAPITAL AND PRODUCTIVE, ADAPTIVE USE OF REGIONAL RESOURCES

– ADVISORY, TRAINING, INFORMATION AND FINANCIAL SUPPORT ACTIVITIES: NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS, LEGAL ENTITIES AND ORGANIZATIONAL UNITS OPERATING ON THE BASIS OF THE PROVISIONS ON THE RELATIONSHIP OF THE STATE TO THE CATHOLIC CHURCH IN THE REPUBLIC OF POLAND

– CREATING PARTNERSHIPS (COOPERATION)