Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS od 2009 roku działa na terenie powiatu myślenickiego, angażując się także w działania ogólnowojewódzkie. W ramach swojej działalności Fundacja realizuje projekty o charakterze artystycznym, obywatelskim i edukacyjnym. Poprzez działalność grantową wspieramy ciekawe inicjatywy i pomysły lokalnych organizacji, instytucji i nieformalnych grup, realizujących ważne dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia.

Do głównych celów Fundacji należy przede wszystkim promocja kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego a także propagowanie idei i przyczynianie się do budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywizacja i integracja lokalnej społeczności z różnych środowisk.

Drugim ze strategicznych celów Fundacji jest wspieranie i promocja dorobku kulturowego artystów Ziemi Myślenickiej. Tym samym dążymy do popraw wizerunku regionu oraz

Naszą misją jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej na terenie Ziemi Myślenickiej, poprzez efektywne pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych na cele dobroczynne i inicjatywy obywatelskie w zakresie: kultury, edukacji, zdrowia, sportu i innych.

Fundacja stale rozwija współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami biznesu, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi społecznościami, a także promuje współpracę międzysektorową.

Udostępnij