Tekst jednolity uwzgledniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 2/06/2013 Rady Fundacji z dnia 21.06.2013 oraz
uchwałą nr 1/01/2012 Rady Fundacji z dnia 23.01.2012 oraz 1/01/2010 Rady Fundacji z dnia 21.01.2010

Statut Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności „ARTS”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności „ARTS”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Agnieszkę Dudek i Grzegorza Dudę, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Iwonę Palmirską w kancelarii notarialnej w Krakowie repertorium A Nr 17927/2008 z dnia 22.08.2008. działa na podstawie przepisów Ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz .U. z 1984r., nr 21 poz. 97 z póź. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Czas działania fundacji jest nieograniczony.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Myślenice.

§ 4.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.

§ 5.

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.

§ 6.

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, tytuły honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym.

§ 7.

1. Fundacja może, do realizacji celów statutowych i ułatwienia komunikacji, tworzyć stałe i
czasowe biura terenowe.
2. Decyzję o utworzeniu biur terenowych podejmuje Zarząd Fundacji.
3. Zakres działalności biur terenowych określi Zarząd w formie regulaminu.

ROZDZIAŁ II

Cele, Zadania i Formy Działania Fundacji

§ 8.

Celami Fundacji są:
1) podniesienie świadomości w zakresie dóbr dziedzictwa kulturowego oraz historycznych
powiązań między Polską a Europą,
2) kształtowanie tożsamości kulturowej społeczeństwa,
3) integracja społeczna i rozwój społeczeństwa informacyjnego,
4) pielęgnowanie lokalnych osiągnięć i dorobku kulturalnego w zakresie sztuki dawnej
i współczesnej,
5) wychowanie nowych pokoleń twórców i odbiorców sztuki,
6) poprawa jakości życia w społecznościach lokalnych,
7) zrównanie statusu społecznego i zawodowego kobiet i mężczyzn,
8) wzrost przedsiębiorczości i umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi,
9) promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym,
10) integracja międzypokoleniowa,
11) ujawnianie i wspieranie rozwoju talentów artystycznych wśród dzieci i młodzieży,
12) współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz instytucjami kultury w zakresie
zgodnym z celami statutowymi Fundacji,
13) działalność edukacyjną i promocyjną na rzecz rozwoju współpracy międzysektorowej i
aktywności obywatelskiej,
14) działalność wspomagającą szkoleniowo, informacyjnie i finansowo:
a) organizacje pozarządowe,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c) jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego,
d) osoby fizyczne,
15) organizacja wolontariatu, w tym wolontariatu europejskiego.

§ 9.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, naukowych, edukacyjnych i
rekreacyjnych takich jak: festiwale, konkursy, przeglądy, koncerty, wystawy, targi, zjazdy,
spotkania, projekcje filmowe, happeningi, plenery, imprezy rozrywkowe, pobyty twórcze,
warsztaty artystyczne stacjonarne i wyjazdowe,
2) organizowanie spotkań twórców profesjonalnych z nieprofesjonalnymi,
3) działania integrujące osoby pełnosprawne i dysfunkcyjne,
4) działalność wydawniczą w zakresie wydawania książek, folderów, biuletynów
informacyjnych,
5) organizowanie i prowadzenie konferencji, sympozjów, kursów, wykładów, szkoleń i
seminariów i konsultacji,
6) organizowanie wymiany dorobku kulturalno-artystycznego osób i zespołów artystycznych,
reprezentujących różne regiony kulturalne, w kraju i za granicą,
7) produkcję oraz rozpowszechnianie filmów, audycji telewizyjnych i radiowych,
8) organizację wizyt studyjnych i staży,
9) działalność promocyjną i informacyjną,
10) wsparcie finansowe osób i instytucji oraz regranting.

§ 10.

1. Fundacja może przyjąć do realizacji zadania w zakresie:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji polskiej i europejskiej,
2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i dysfunkcyjnych społecznie,
4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
5) promocji i organizacji wolontariatu,
6) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
7) kreowania pozytywnego wizerunku społeczności lokalnych i regionów,
8) podnoszenia przedsiębiorczości i aktywności zawodowej społeczeństw lokalnych,
9) nauczania stosunków międzyludzkich i umiejętności nawiązywania kontaktów,
10) polepszenia standardu życia zawodowego kobiet i zrównania ich statusu zawodowego z
mężczyznami.
11) promowania zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym, m.in. poprzez działania artystyczne;
12) produkcję oraz rozpowszechnianie filmów, audycji telewizyjnych i radiowych;

13) prowadzenie centrum wsparcia dla NGO.
2. O przyjęciu zadania do realizacji decyduje Zarząd Fundacji.

§ 11.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współpracować z innymi instytucjami i
organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 12.

1. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
2. Statutowa działalność Fundacji, o której mowa w § 9 Statutu jest działalnością
pożytku publicznego prowadzoną przez Fundację jako działalność nieodpłatna.
Jednakże działalność określona w § 9 pkt. 1, 4, 5, 7 oraz 9 może mieć także charakter
odpłatny.
3. Prowadzona przez Fundację działalność pożytku publicznego podlega wyodrębnieniu w
sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym
zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości.
4. Przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu
działalności pożytku publicznego.
5. Dochód Fundacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) jest w całości przeznaczany na
działalność pożytku publicznego.

§ 13.
Fundacja może ustanawiać fundusze, nagrody i stypendia.

ROZDZIAŁ III
Majątek i Dochody Fundacji

§ 14.

Na realizację celów statutowych Fundacji Fundatorzy przeznaczają kwotę w wysokości 2000
PLN (słownie: dwa tysiące złotych) przyznaną w akcie notarialnym jej ustanowienia.

§15.

1. Majątek Fundacji tworzą fundusz założycielski, o którym mowa w § 14. oraz środki
wymienione w ust.2. niniejszego paragrafu.
2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić z:
1) funduszu założycielskiego,
2) dotacji, grantów i subwencji,

3) darowizn, spadków, zapisów, papierów wartościowych oraz rzeczy ruchomych i
nieruchomości przekazanych na rzecz Fundacji przez osoby prawne i fizyczne,
4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
5) dochodów z majątku,
6) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
7) dochodów z odpłatnej działalności statutowej oraz tzw. „jednego procenta”,
3. Fundacja nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

§ 16.

Darowizny, spadki i zapisy mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile
ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z
celami statutowymi Fundacji.

§ 16a.

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami
bliskimi”,
b) przekazywania majątku organizacji na rzecz jej członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV
Organy Fundacji

§17.

1. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków i jest powoływana na okres
bezterminowy.

3. Pierwszą Radę oraz jej Przewodniczącego w formie uchwały powołują Fundatorzy.
4. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i
przewodniczy zebraniom Rady.
5. Kadencja Przewodniczącego Rady trwa dwa lata. Funkcję Przewodniczącego można pełnić
więcej niż jedną kadencję.
6. Rada w formie uchwały wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego (z
zastrzeżeniem §17.3.).
7. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
8. Przewodniczący Rady zwołuje zebrania Rady z inicjatywy własnej, na wniosek połowy
Członków Rady lub na wniosek Fundatorów.
9. O posiedzeniach Rady muszą być powiadomieni wszyscy jej członkowie (sms-em, mailem
lub listem poleconym).
10. Uchwały Rada Fundacji podejmuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków Rady, jeżeli Statut Fundacji nie stanowi inaczej. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego.
11. Rada może uchwalić regulamin jej działania.

§ 18.

1. W skład Rady Fundacji mogą zostać powołani Fundatorzy. Następnych członków Rady, na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w celu rozszerzenia składu Rady, powołuje
swą decyzją Rada.
2. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek śmierci, choroby powodującej trwałą niezdolność
do sprawowania funkcji, utraty praw publicznych, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
Uchwały Rady w przedmiocie odwołania lub powołania Członków Rady zapadają zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy Członków Rady.
3. W sprawie odwołania lub powołania Członka, Rada może podjąć (większością 2/3 głosów w
obecności co najmniej połowy członków Rady) decyzję o głosowaniu w trybie tajnym.
4. Członkowie Rady Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
5. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej;
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.

§ 19.

Do zadań Rady należy:
1) nadzór nad działalnością Fundacji,
2) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji (z zastrzeżeniem §20.3.),
4) zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd rocznych sprawozdań z działalności fundacji,
5) podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji,
6) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji.

§ 20.

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu członków powoływanych przez Radę Fundacji
na dwuletnią kadencję. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Pierwszy Zarząd oraz jego Prezesa i Wiceprezesa w formie uchwały powołują Fundatorzy.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa wraz z upływem kadencji, na skutek śmierci, choroby
powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, utraty praw publicznych, zrzeczenia
się członkostwa lub odwołania.
5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem
kadencji w drodze uchwały większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków
Rady.
6. Decyzję o głosowaniu tajnym w sprawie odwołania członka lub członków Zarządu
podejmuje Rada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
7. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, to
dotychczasowy Zarząd pełni swe funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.
8. Zarząd w drodze uchwały na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu Prezesa i
Wiceprezesa Zarządu.
9. Zarząd podejmuje swe decyzje w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały są
podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków
Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
10. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie (sms-em, mailem
lub listem poleconym).
11. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes: z inicjatywy własnej, na wniosek połowy członków
Zarządu lub na wniosek Fundatorów.
12. Zarząd może uchwalić regulamin swojej działalności.
§ 21.

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Zarząd podejmie stosowną
uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.
2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§22.

Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach
nieprzekazanych do kompetencji innym organom lub jednostkom organizacyjnym, a w
szczególności:
1) kierowanie działalnością Fundacji,
2) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
3) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
4) organizowanie i nadzorowanie działalności Fundacji,
5) tworzenie, likwidacja i nadzorowanie jednostek organizacyjnych oraz ustalanie zakresu ich
działalności,
6) uchwalanie regulaminów,
7) przygotowanie rocznych sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych,
8) organizacja, dobór pracowników oraz ustalenie wysokości wynagrodzeń pracowników
biura Fundacji,
9) podjęcie uchwały o rejestracji statusu organizacji pożytku publicznego.

§23.

1. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji w
sprawach:
1) niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 2000 złotych (słownie:
dwóch tysięcy złotych),
2) dotyczących czynności prawnych jako pracodawcy w stosunku do zatrudnianych przez
Fundację pracowników.
2. W pozostałych przypadkach oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
1) Prezes i Wiceprezes Zarządu działający łącznie,
2) Prezes lub Wiceprezes Zarządu i Członek Zarządu działający łącznie.

ROZDZIAŁ V

Zmiana Statutu, Likwidacja Fundacji, Postanowienia Końcowe

§ 24.

1. Zmiana statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji.
2. Zmiana może dotyczyć wszystkich zapisów w statucie.
3. Rada podejmuje uchwały dotyczące zmian statutu większością 2/3 głosów w obecności co
najmniej połowy członków Rady.

§ 25.

1. O likwidacji Fundacji wskutek zrealizowania celów lub wyczerpania środków decyduje
Rada.
2. Rada podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji większością 2/3 głosów w obecności co
najmniej połowy członków Rady.

3. Jeżeli Rada w uchwale nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany na cele pożytku publicznego
organizacjom pozarządowym działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których
cele statutowe są zbliżone do celów Fundacji. Organizacje te wskaże w swojej uchwale
likwidacyjnej Rada Fundacji.

§ 26.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd.

Statute of “ARTS” – Foundation for the Arts, Adventure and Pleasures
CHAPTER I
General Provisions
§ 1.
“ARTS” – Foundation for Art, Adventure and Pleasures, hereinafter referred to as the Foundation, established by Agnieszka Dudek and Grzegorz Duda, hereinafter referred to as the Founders, notarial deed drawn up by the Notary Iwona Palmirska in the notary office in Krakow Repertory A No. 17927/2008 dated 22.08.2008.

The Foundation operates
under the provisions of the Act on Foundations dated 6 April 1984 (Journal of Laws of 1984., No. 21 item 97 with later amendments.), the Act on Public Benefit and Volunteer Work dated 24 April 2003 (Journal of Laws of 2010., No. 234, item 1536 with later amendments) and under this Statute.

§ 2.

 1. The Foundation shall have legal personality.
 2. The duration of the Foundation’s action is unlimited.
  § 3.
  The main office of the Foundation is located in Myślenice town.
  § 4.
  The Foundation is supervised by the minister responsible for culture and protection of
  national heritage.
  § 5.
  1.The Foundation operates in the Republic of Poland.
 3. To fulfil the purposes of the Foundation, it may operate in home country and abroad.
 4. For the purposes of cooperation with other countries the Foundation may use the
  translation of its name in selected foreign languages.
  § 6.1. The Foundation uses a stamp with an inscription indicating its name and registered
  office.
 5. The Foundation may establish badges, medals, titles of honor as well as other prizes
  and awards and grant them to individuals and legal.
  § 7.
 6. In order to fulfill statutory purposes and improve communication, the Foundation may
  establish permanent and temporary local offices.
 7. The decision to create a local offices shall be made by the Board of the Foundation.
 8. The Management Board shall specify the scope of local offices’ activities in the
  Regulations.
  CHAPTER II
  The Foundation’s objectives, tasks and forms of activities
  § 8.
  The objectives of the Foundation are:
  1) raising awareness of the wealth of cultural heritage and historical links between the
  Polish and Europe
  2) shaping the cultural identity of the society,
  3) social integration and development of the information society,
  4) cultivating local achievements and cultural heritage in the field of old and
  contemporary art,
  5) upbringing the new generations of artists and consumers of art,
  6) improving the quality of life in the local communities,
  7) aligning social and professional status of women and men,
  8) improving entrepreneurship and communication skills,
  9) promoting healthy lifestyles, preventing addictions and social pathologies,
  10) integration between generations,
  11) exploring and promoting the development of artistic talent among children and youth,
  12) cooperation with local government units and cultural institutions to the extent
  consistent with the Foundation’s statutory objectives ,
  13) educational and promotional activities for the development of cross-sectoral
  cooperation and civic participation,14) activities supporting training, informational and financially:
  a) non-governmental organizations,
  b) legal persons and organizational units acting on the basis of the relations between the
  State and the Catholic Church in the Republic of Poland, relations between the State to the
  other churches and religious communities and the guarantees of freedom of conscience
  and religion, if their statutory objectives include carrying out public benefit activities,
  c) local government units and associations of local governments,
  d) individuals,
  15)organization of volunteering, including European Voluntary Service.
  § 9.
  The Foundation achieves its goals through:
  1) organization of cultural, artistic, scientific, educational and recreational activities such as
  festivals, competitions, reviews, concerts, exhibitions, fairs, conventions, meetings, film
  screenings, happenings, open airs, entertainment events, creative stays, artistic
  workshops both stationary and away-from-home ,
  2) organizing meetings of professional artists with non-professional ones,
  3) activities that integrate people without disabilities with those who are disabled,
  4) publishing: books, brochures, information bulletin,
  5) organizing and conducting of conferences, symposiums, courses, lectures, trainings,
  seminars and consultations,
  6) organization of exchange of cultural and artistic achievements of individuals and artistic
  teams representing different cultural regions in the country and abroad,
  7) The production and distribution of films, television and radio broadcasts,
  8) organization of study visits and internships,
  9) promotional and information activities,
  10) The financial support for individuals and institutions, as well as re-granting.
  § 10.
 9. The Foundation may accept the tasks in terms of:
  1) culture, art, protection of cultural heritage and traditions of Poland and Europe
  2) maintaining national tradition, cultivating and development of Polish national, civil and
  cultural consciousness,
  3) activities concerning people with disabilities and socially dysfunctional,
  4) activities supporting the development of local communities,5) promotion and organization of volunteering
  6) activities for European integration and the development of contacts and cooperation
  between societies,
  7) creating a positive image of local communities and regions,
  8) the development of entrepreneurship and activity in the labour market of local
  communities,
  9) teaching human relations and interpersonal skills,
  10) improving the standard of women’s professional life and alignment of their professional
  status with men;
  11) the promotion of healthy lifestyle, counteracting addictions and social pathologies,
  through, for example, artistic activities;
  12)production and distribution of films, television and radio broadcasts;
  13)leading a support center for NGOs.
 10. The Foundation Board decides about acceptance of the tasks to be carried out.
  § 11.
  To achieve its goals, the Foundation can work with other institutions and organizations
  whose activities are consistent with the goals of the Foundation.
  § 12.
 11. Foundation may carry out payable and free of charge public benefit activities.
 12. Statutory activities of the Foundation, referred to in § 9 of of the Statute of are a public
  benefit activities carried out by the Foundation as an activity free of charge. However, the
  activities specified in § 9 points. 1, 4, 5, 7 and 9 can also be payable.
 13. The public benefit activities carried out by the Foundation shall be selected in a proper
  way as to identify them in terms of organization and accounting according to the relevant
  accounting rules.
 14. The income from payable public benefit activity is solely intended carrying public benefit
  activities.
  5 The income of the Foundation (excess of revenues over costs) is fully spent on public
  benefit activities.
  § 13.
  The Foundation may establish funds, awards and scholarships.CHAPTER III
  The Foundation’s assets and income
  § 14.
  In order to fulfill statutory purposes of the Foundation the Founders devote 2000 PLN (in
  words: two thousand zloty) granted in the notarial act of establishment the Foundation.
  §15.
 15. The Assets of the Foundation consists of the initial fund mentioned in § 14, and the
  funds listed in pasage 2 of this paragraph .
 16. The funds for fulfilling the statutory purposes of the Foundation and its activities cover
  the costs may be derived from:
  1) the initial fund,
  2) subsidies, grants and subventions,
  3) donations, inheritance, legacies, securities and movable property and real estate
  donated to the Foundation by individuals and legal entities
  4) income from fund-raising and public events,
  5) income from property,
  6) interest on capital deposits and the securities
  7) income from payable statutory activities and so-called “One percent”
 17. The Foundation does not accept payment in cash on value of € 15,000 or more,
  also through more than one operation.
  § 16.
  Donations, inheritance and legacies can be used to fullfil all the purposes of the
  Foundation, as long as the donors do not decide otherwise. The decision of the donors
  must be consistent with the statutory objectives of the Foundation.
  § 16a.
  It is forbidden to:
  a) make loans or secure obligations by the Foundation’s assets as regards to its members,
  board members or employees as well as people with whom members and staff members
  of the organization are married, in cohabitation or consanguinity or affinity in a straight line,
  consanguinity or affinity in the collateral line to the second degree or are tied by adoption,
  custody or guardianship, hereinafter referred to as “relatives”,b) It is forbidden to donate the the organization assets to its members, board members or
  employees and their relatives, on terms different than to third parties, especially, if the
  donation is free of charge or on preferential terms.
  c) It is forbidden to use the assets for the benefit of members, board members or
  employees and their relatives on terms different than to third parties, unless it results
  directly from the use of the statutory purpose.
  d) It is forbidden to buy goods or services from entities in which members of the
  organization, the board members, employees or their relatives are involved, on terms
  different than in relation to third parties, or at prices higher than the market.
  CHAPTER IV
  The Foundation bodies
  §17.
 18. The Foundation’s bodies are:
  1) the Council of the Foundation
  2) the Board of the Foundation.
 19. The Foundation Council consists of three to seven members and is nominated for
  unlimited duration.
 20. The first Council and its chairman is appointed by the Founders in the form of
  a resolution.
 21. The Chairman of the Council shall direct the work the Council, represents it externally as
  well as convenes and chairs the meetings of the Council.
  The chairman’s term of office lasts two years. The Chairman may serve more than one
  term.
 22. Council shall elect a Chairman from among its members in the form of a resolution
  (withhaving regard to §17.3.).
 23. The Foundation Council shall meet at least once a year.
 24. Meetings of the Council shall be convened by the Chairman on his own initiative, at the
  request of half of the Council members or at the request of the Founders.
 25. All members of the Council must be informed about their meetings (by SMS, e-mail or
  by registered letter).
 26. The Foundation Council shall adopt resolutions by a simple majority of votes in the
  presence of at least half of the members of the Council, if the Foundation Statute does not
  provide otherwise. In case of equal number of votes, the Chairman shall decide.11. The Council may establish rules on its operation.
  § 18.
 27. The Founders may be appointed to the The Council of the Foundation. The Council
  shall appoint the following members of the Council, to replace those who have ceased to
  hold office or to extend the composition of the Council.
 28. Membership in the Council expires due to death, illness causing permanent inability to
  perform the function, loss of civil rights, waiver or cancellation of membership. Council
  resolutions concerning appealing or appointing members of the Board are adopted by a
  simple majority of votes in the presence of at least half of the members of the Council.
 29. To dismiss or appoint a a Member Council may take a decision (by a majority of two
  thirds of votes in the presence of at least half of the members of the Council) about voting
  by secret ballot.
 30. The Foundation Council members may be employed by the Foundation.
 31. The Foundation Council members:
  1) shall not be members of the management body nor be married with them, in
  cohabitation, consanguinity, affinity or subordination;
  2) must not be convicted by valid sentence for an intentional crime prosecuted by
  indictment or a fiscal offense.
  3) may receive reimbursement of reasonable costs or remuneration for serving on such
  bodies. The remuneration must not be higher than the average monthly salary in
  enterprise sector announced by the Central Statistical Office for the previous year.
  § 19.
  The Council’s tasks include:
  1) supervision on the Foundation activities,
  2) setting main directions for the Foundation activities,
  3) appointing and dismissing members of the Board (with having regard to §20.3.)
  4) approval of the annual activity reports prepared by the Board of the Foundation,
  5) decision to liquidate the Foundation,
  6) decision to change the statutes of the Foundation.
  § 20.
 32. The Foundation Board consists of three to five members who are nominated by the
  Foundation Council for two-year term. The Board member may serve more than one term.
 33. Board Members must not be convicted by valid sentence for an intentional crime
  prosecuted by indictment or a fiscal offense.
 34. The first Board and its Chairman and Vice-chairman shall be appointed by the Founders
  in the form of a resolution.
 35. Membership in the Board expires when the term finishes, due to death, illness causing
  permanent inability to perform the function, loss of civil rights, waiver or cancellation of
  membership.
 36. The Board members may be dismissed by the Foundation Council before the end of the
  term by a resolution with majority of two thirds of votes in the presence of at least half of
  the members of the Council.
 37. The Council takes decisions about secret ballot concerning appealing members of the
  Board by a simple majority of votes in the presence of at least half of the members of the
  Council.
 38. If the new composition of the Board is not appointed when the term expires, the current
  Management Board performs its functions until the time they were placed by the new
  Board.
 39. At the first meeting the Management Board shall elect from among its members the
  Chairman and Vice-chairman by resolution.
 40. The Foundation Board shall take its decisions in the form of resolutions at meetings.
  The resolutions are adopted by a simple majority of votes in the presence of at least half of
  the members of the Board. In case of equal number of votes, the Chairman shall decide.
 41. All members of the Board must be informed about their meetings (by SMS, e-mail or
  by registered letter).
 42. Meetings of the Board shall be convened by the Chairman: on his own initiative, at the
  request of half of the Board members or at the request of the Founders.
 43. The Board may establish rules on its activities.
  § 21.
 44. The Board members may receive remuneration, if the Board adopt a resolution on the
  amount of remuneration.
 45. Board members may be employed by the Foundation.
  §22.
  The Foundation Board shall make decisions on all matters which are not transferred to the competence of other bodies or agencies, especially:
  1) management of the Foundation activities
  2) managing the assets of the Foundation,
  3) representing the Foundation externally,
  4) organising and supervising the Foundation activities,
  5) creating, liquidation and supervising organizational units and setting their
  responsibilities,
  6) setting rules of procedure,
  7) preparing the annual activity and financial reports
  8) organization and selection of staff and setting salaries for the Foundation’s office
  staff,
  9) adoption of a resolution on registration of public benefit organization status.
  §23.
 46. The Chairman and Vice-chairman of the Foundation Board shall submit declaration of
  will on behalf of the Board the following cases:
  1) in matters not related to the financial obligations above 2,000 zloty (two thousand
  zloty);
  2) in matters concerning legal actions in relation to the Foundation employees.
 47. In other cases, declaration of will on behalf of the Foundation shall be submitted by:
  1) The Chairman and Vice-chairman acting together,
  2) The Chairman or Vice-chairman with the Board Member acting together.
  CHAPTER V
  Amendments to the Statutes, Liquidation of the Foundation, Final Provisions
  § 24.
 48. The Statute may be amended by a resolution of the Foundation Council.
  2.The change may concern all provisions of the statute.
 49. The Council shall accept changes in the statute by majority of two thirds of votes in the
  presence of at least half of the members of the Council.
  § 25.
 50. The Council may decide to liquidate the Foundation as a result of achieving the objectives or running out of funds.
  2.The Council may adopt a resolution on liquidation of the Foundation by majority of two
  thirds of votes in the presence of at least half of the members of the Council.
 51. If the Council in its resolution does not appoint liquidators, liquidation of the Foundation
  is carried out by the Board.
 52. The assets remaining after liquidation of the Foundation will be donated to charitable
  purposes to NGOs working on Polish territory, whose statutory objectives are similar to the
  objectives of the Foundation. The Foundation Board will indicate these organizations in its
  liquidation resolution.
  § 26.
  The Statute shall enter into force when it is registered by the Court