Tekst jednolity uwzgledniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 2/06/2013 Rady Fundacji z dnia 21.06.2013 oraz
uchwałą nr 1/01/2012 Rady Fundacji z dnia 23.01.2012 oraz 1/01/2010 Rady Fundacji z dnia 21.01.2010

Statut Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności „ARTS”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności „ARTS”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez
Agnieszkę Dudek i Grzegorza Dudę, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym
sporządzonym przez Notariusza Iwonę Palmirską w kancelarii notarialnej w Krakowie
repertorium A Nr 17927/2008 z dnia 22.08.2008. działa na podstawie przepisów Ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz .U. z 1984r., nr 21 poz. 97 z póź. zm.), ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Czas działania fundacji jest nieograniczony.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Myślenice.

§ 4.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.

§ 5.

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.

§ 6.

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, tytuły honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym.

§ 7.

1. Fundacja może, do realizacji celów statutowych i ułatwienia komunikacji, tworzyć stałe i
czasowe biura terenowe.
2. Decyzję o utworzeniu biur terenowych podejmuje Zarząd Fundacji.
3. Zakres działalności biur terenowych określi Zarząd w formie regulaminu.

ROZDZIAŁ II

Cele, Zadania i Formy Działania Fundacji

§ 8.

Celami Fundacji są:
1) podniesienie świadomości w zakresie dóbr dziedzictwa kulturowego oraz historycznych
powiązań między Polską a Europą,
2) kształtowanie tożsamości kulturowej społeczeństwa,
3) integracja społeczna i rozwój społeczeństwa informacyjnego,
4) pielęgnowanie lokalnych osiągnięć i dorobku kulturalnego w zakresie sztuki dawnej
i współczesnej,
5) wychowanie nowych pokoleń twórców i odbiorców sztuki,
6) poprawa jakości życia w społecznościach lokalnych,
7) zrównanie statusu społecznego i zawodowego kobiet i mężczyzn,
8) wzrost przedsiębiorczości i umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi,
9) promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym,
10) integracja międzypokoleniowa,
11) ujawnianie i wspieranie rozwoju talentów artystycznych wśród dzieci i młodzieży,
12) współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz instytucjami kultury w zakresie
zgodnym z celami statutowymi Fundacji,
13) działalność edukacyjną i promocyjną na rzecz rozwoju współpracy międzysektorowej i
aktywności obywatelskiej,
14) działalność wspomagającą szkoleniowo, informacyjnie i finansowo:
a) organizacje pozarządowe,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c) jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego,
d) osoby fizyczne,
15) organizacja wolontariatu, w tym wolontariatu europejskiego.

§ 9.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, naukowych, edukacyjnych i
rekreacyjnych takich jak: festiwale, konkursy, przeglądy, koncerty, wystawy, targi, zjazdy,
spotkania, projekcje filmowe, happeningi, plenery, imprezy rozrywkowe, pobyty twórcze,
warsztaty artystyczne stacjonarne i wyjazdowe,
2) organizowanie spotkań twórców profesjonalnych z nieprofesjonalnymi,
3) działania integrujące osoby pełnosprawne i dysfunkcyjne,
4) działalność wydawniczą w zakresie wydawania książek, folderów, biuletynów
informacyjnych,
5) organizowanie i prowadzenie konferencji, sympozjów, kursów, wykładów, szkoleń i
seminariów i konsultacji,
6) organizowanie wymiany dorobku kulturalno-artystycznego osób i zespołów artystycznych,
reprezentujących różne regiony kulturalne, w kraju i za granicą,
7) produkcję oraz rozpowszechnianie filmów, audycji telewizyjnych i radiowych,
8) organizację wizyt studyjnych i staży,
9) działalność promocyjną i informacyjną,
10) wsparcie finansowe osób i instytucji oraz regranting.

§ 10.

1. Fundacja może przyjąć do realizacji zadania w zakresie:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji polskiej i europejskiej,
2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i dysfunkcyjnych społecznie,
4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
5) promocji i organizacji wolontariatu,
6) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
7) kreowania pozytywnego wizerunku społeczności lokalnych i regionów,
8) podnoszenia przedsiębiorczości i aktywności zawodowej społeczeństw lokalnych,
9) nauczania stosunków międzyludzkich i umiejętności nawiązywania kontaktów,
10) polepszenia standardu życia zawodowego kobiet i zrównania ich statusu zawodowego z
mężczyznami.
11) promowania zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym, m.in. poprzez działania artystyczne;
12) produkcję oraz rozpowszechnianie filmów, audycji telewizyjnych i radiowych;

13) prowadzenie centrum wsparcia dla NGO.
2. O przyjęciu zadania do realizacji decyduje Zarząd Fundacji.

§ 11.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współpracować z innymi instytucjami i
organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 12.

1. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
2. Statutowa działalność Fundacji, o której mowa w § 9 Statutu jest działalnością
pożytku publicznego prowadzoną przez Fundację jako działalność nieodpłatna.
Jednakże działalność określona w § 9 pkt. 1, 4, 5, 7 oraz 9 może mieć także charakter
odpłatny.
3. Prowadzona przez Fundację działalność pożytku publicznego podlega wyodrębnieniu w
sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym
zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości.
4. Przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu
działalności pożytku publicznego.
5. Dochód Fundacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) jest w całości przeznaczany na
działalność pożytku publicznego.

§ 13.
Fundacja może ustanawiać fundusze, nagrody i stypendia.

ROZDZIAŁ III
Majątek i Dochody Fundacji

§ 14.

Na realizację celów statutowych Fundacji Fundatorzy przeznaczają kwotę w wysokości 2000
PLN (słownie: dwa tysiące złotych) przyznaną w akcie notarialnym jej ustanowienia.

§15.

1. Majątek Fundacji tworzą fundusz założycielski, o którym mowa w § 14. oraz środki
wymienione w ust.2. niniejszego paragrafu.
2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić z:
1) funduszu założycielskiego,
2) dotacji, grantów i subwencji,

3) darowizn, spadków, zapisów, papierów wartościowych oraz rzeczy ruchomych i
nieruchomości przekazanych na rzecz Fundacji przez osoby prawne i fizyczne,
4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
5) dochodów z majątku,
6) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
7) dochodów z odpłatnej działalności statutowej oraz tzw. „jednego procenta”,
3. Fundacja nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

§ 16.

Darowizny, spadki i zapisy mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile
ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z
celami statutowymi Fundacji.

§ 16a.

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami
bliskimi”,
b) przekazywania majątku organizacji na rzecz jej członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV
Organy Fundacji

§17.

1. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków i jest powoływana na okres
bezterminowy.

3. Pierwszą Radę oraz jej Przewodniczącego w formie uchwały powołują Fundatorzy.
4. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i
przewodniczy zebraniom Rady.
5. Kadencja Przewodniczącego Rady trwa dwa lata. Funkcję Przewodniczącego można pełnić
więcej niż jedną kadencję.
6. Rada w formie uchwały wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego (z
zastrzeżeniem §17.3.).
7. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
8. Przewodniczący Rady zwołuje zebrania Rady z inicjatywy własnej, na wniosek połowy
Członków Rady lub na wniosek Fundatorów.
9. O posiedzeniach Rady muszą być powiadomieni wszyscy jej członkowie (sms-em, mailem
lub listem poleconym).
10. Uchwały Rada Fundacji podejmuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków Rady, jeżeli Statut Fundacji nie stanowi inaczej. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego.
11. Rada może uchwalić regulamin jej działania.

§ 18.

1. W skład Rady Fundacji mogą zostać powołani Fundatorzy. Następnych członków Rady, na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w celu rozszerzenia składu Rady, powołuje
swą decyzją Rada.
2. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek śmierci, choroby powodującej trwałą niezdolność
do sprawowania funkcji, utraty praw publicznych, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
Uchwały Rady w przedmiocie odwołania lub powołania Członków Rady zapadają zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy Członków Rady.
3. W sprawie odwołania lub powołania Członka, Rada może podjąć (większością 2/3 głosów w
obecności co najmniej połowy członków Rady) decyzję o głosowaniu w trybie tajnym.
4. Członkowie Rady Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
5. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej;
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.

§ 19.

Do zadań Rady należy:
1) nadzór nad działalnością Fundacji,
2) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji (z zastrzeżeniem §20.3.),
4) zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd rocznych sprawozdań z działalności fundacji,
5) podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji,
6) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji.

§ 20.

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu członków powoływanych przez Radę Fundacji
na dwuletnią kadencję. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Pierwszy Zarząd oraz jego Prezesa i Wiceprezesa w formie uchwały powołują Fundatorzy.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa wraz z upływem kadencji, na skutek śmierci, choroby
powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, utraty praw publicznych, zrzeczenia
się członkostwa lub odwołania.
5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem
kadencji w drodze uchwały większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków
Rady.
6. Decyzję o głosowaniu tajnym w sprawie odwołania członka lub członków Zarządu
podejmuje Rada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
7. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, to
dotychczasowy Zarząd pełni swe funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.
8. Zarząd w drodze uchwały na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu Prezesa i
Wiceprezesa Zarządu.
9. Zarząd podejmuje swe decyzje w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały są
podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków
Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
10. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie (sms-em, mailem
lub listem poleconym).
11. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes: z inicjatywy własnej, na wniosek połowy członków
Zarządu lub na wniosek Fundatorów.
12. Zarząd może uchwalić regulamin swojej działalności.
§ 21.

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Zarząd podejmie stosowną
uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.
2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§22.

Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach
nieprzekazanych do kompetencji innym organom lub jednostkom organizacyjnym, a w
szczególności:
1) kierowanie działalnością Fundacji,
2) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
3) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
4) organizowanie i nadzorowanie działalności Fundacji,
5) tworzenie, likwidacja i nadzorowanie jednostek organizacyjnych oraz ustalanie zakresu ich
działalności,
6) uchwalanie regulaminów,
7) przygotowanie rocznych sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych,
8) organizacja, dobór pracowników oraz ustalenie wysokości wynagrodzeń pracowników
biura Fundacji,
9) podjęcie uchwały o rejestracji statusu organizacji pożytku publicznego.

§23.

1. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji w
sprawach:
1) niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 2000 złotych (słownie:
dwóch tysięcy złotych),
2) dotyczących czynności prawnych jako pracodawcy w stosunku do zatrudnianych przez
Fundację pracowników.
2. W pozostałych przypadkach oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
1) Prezes i Wiceprezes Zarządu działający łącznie,
2) Prezes lub Wiceprezes Zarządu i Członek Zarządu działający łącznie.

ROZDZIAŁ V

Zmiana Statutu, Likwidacja Fundacji, Postanowienia Końcowe

§ 24.

1. Zmiana statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji.
2. Zmiana może dotyczyć wszystkich zapisów w statucie.
3. Rada podejmuje uchwały dotyczące zmian statutu większością 2/3 głosów w obecności co
najmniej połowy członków Rady.

§ 25.

1. O likwidacji Fundacji wskutek zrealizowania celów lub wyczerpania środków decyduje
Rada.
2. Rada podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji większością 2/3 głosów w obecności co
najmniej połowy członków Rady.

3. Jeżeli Rada w uchwale nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany na cele pożytku publicznego
organizacjom pozarządowym działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których
cele statutowe są zbliżone do celów Fundacji. Organizacje te wskaże w swojej uchwale
likwidacyjnej Rada Fundacji.

§ 26.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd.